_ഈ പേജിനെ കുറിച്ച്‌..

  _ പേജ്‌ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അധ്യാപകരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ  വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ  കൂട്ടായ്മയാണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌. പഴയ ചോദ്യ പേപ്പര്‍(എല്ലാ ക്ലാസുകളിലേതും), മാതൃക ചോദ്യങ്ങള്‍, പാഠഭാഗ വിശകലനം എന്നിവയാണ്‌ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌. അവനവന്‌ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള അറിവ്‌ എല്ലാവര്‍ക്കുമായി പങ്ക്‌ വെക്കുക.

  നിങ്ങളുടെ വക ഒന്നെങ്കിലും കൊടുക്കാന്‍ മറക്കല്ലേ! ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഉപകരിക്കുമെന്ന്‌ തീര്‍ച്ച.

  Archives

  No Archives

  Categories

  All


Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)