വഴുതിനക്കകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം
പുതിയത്താനോട (കവരത്തി) കുന്നിബിക്ക് ലഭിച്ച വഴുതിനയുടെ കുറുകെയുള്ള ഛേദം.

 

Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު) Copyright © 2009 Island Express, Agatti Island, Lakshadweep