Picture
ഹിന്ദു മതത്തിലെ വിശുദ്ധ വേദങ്ങള്‍ ദൈവദൂതനായ്‌ മുഹമ്മദ്‌(സ)യെ അംഗീകരിക്കുന്നു.
ഹിന്ദു മത പണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസര്‍ പണ്ഡിറ്റ്‌ വേദപ്രകാശ്‌ ഉപധ്യായ്‌, അലഹബാധ് യുനിവേ
ഴ്‌സിറ്റിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വര്‍ഷങ്ങളായ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുറത്തിറക്കിയ 'കല്കി അവതാര്‍' എന്ന ബുസ്തകത്തില്‍ ദൈവതൂതനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് 8 ഓളം ഹിന്ദു മതപണ്ഡിതര്‍ സത്യപ്പെടുത്തി. ഹിന്ദു മത വിശ്വാസ പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഹിന്ദുക്കള്‍ ദൈവത്തില്‍നിന്നുള്ള ഒരു സത്യാ മാര്‍ഗദര്‍ശിയായ നേതാവായി പ്രതീക്ഷിചിരിക്കുന്ന അവസാന ദൂതനാണ് കല്കി അവതാര്‍, പ്രൊഫസര്‍ വേദപ്രകാശ്‌ കണ്ടത്തിയിക്കുന്നത് ആ ഉന്നതനായ ദൈവതൂതന്‍ 14 നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക്‌ മുമ്പ്‌ മുഹമ്മദ്‌(സ)എന്നപേരില്‍ ജീവിച്ച്രുന്നെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ സത്യപ്പെടുത്താന്‍ ധാരാളം വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ വേദതില്‍നിന്നു വിവരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തില്‍ അറിവുള്ള മുന്കഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതര്‍ ബുവിശ്യ പുരാണ പ്രകാരം പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത് കല്കിയുടെ ജനന സ്ഥലം ഇസ്ലെ എന്ന അറേബ്യന്‍ പ്രദേശത്താണ്.
ഹിന്ദു വേദങ്ങള്‍ പറയുന്നത് കല്കി അവതരിന്റെ അച്ച്ചന്റെ പേര് ശ്രീ. വിഷ്ണുബഘത്‌ ഉം അമ്മയുടെ പേരു ശ്രീമതി. സുമാനി എന്നുമാണ്. (Kalki Puran 2, Shloka II)
ഈ പേരുകളുടെ അര്‍ഥം നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ രസകരമായ വസ്തുത അറിയാന്‍ കഴിയുന്നു. വിഷ്ണു എന്നാല്‍ ദൈവം, ഭഗത് എന്നാല്‍ ദാസന്‍ ദൈവദാസന്‍ എന്ന് അറബിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അബ്ദുള്ള എന്നാണ്, സുമാനി എന്ന പേരിന്റെ അര്‍ഥം ശാന്തത /സമാധാനം ഇതിനെ അറബിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ആമിന. ഇത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ(സ) അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേരുകള്‍.
കല്കി അവതാറിന്റെ അച്ച്ചന്‍ അദ്ദേഹം ജനിക്കുനതിന്റെ മുമ്പ്‌ മരിച്ചിരിക്കുമെന്നും മാതാവ്‌ ജനിച്ച് അല്‍പ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക ശേഷം മരിക്കുമെന്നും (Kalki Puran, Bhaghwat Puran Khand 12)
പുരാണത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് സര്‍വനാമം ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുന്നു. ഋഗ്വേദത്തില്‍ സുശ്രമ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു,[Rigveda Book I, Hymn 53 verse 9]
,സംസ്കൃതത്തില്‍ ഈ വാക്കിന് അര്‍ഥം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവന്‍ , ഈ വാക്ക് അറബിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മുഹമ്മദ്‌.
.അദ്ധേഹത്തിന് ദൈവത്തില്‍നിന്നു യുക്തിസഹമായ മതനിയമങ്ങള്‍ കിട്ടിയതിലൂടെ ജനങ്ങള്‍ക്ക പ്രകാശം പരത്തും "[Sama Veda II:6,8] ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ്‌ (സ)യെ ശരിവെക്കുന്നു.
അദ്ദേഹവും നാലുകൂട്ടുകരും തിന്മ തകര്‍ക്കും,(Kaiki Puran.Adhay 2,Shloka5) എന്നത് നാലു ഹലീഫമാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രമുകരായ 25 ദൈവ ദൂതന്മാരില്‍ ഏറ്റവും അവസാനത്തെതാണ് ഇദ്ദേഹമാന്നു പറയുന്നു. (Bhagwat Puran Partham Khand Adhay 3, Shloka 25)

വേദങ്ങളില്‍ കല്കിയെ വിവരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹതിന്റെ സാധാരണ ഭക്ഷണം ഈത്തപ്പഴവും ഒലിവയൂം ആയാണ്, അദ്ദേഹം നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ആദരവുള്ള വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തിയാകും എന്നും പറയുന്നത് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്തവിധം മുഹമ്മദ്‌(സ) ഗുണങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായ തെളിവ് ആണ് . കല്കിയുടെ ജനനം
വേദങ്ങളില്‍ പറയുന്നത് (Bhagwat Puran, Khand 12, Shloka 18 and Kalki Puran Adhay 2, Shloka 4)ഒരു ആദരവേറിയ ഗോത്രത്തിലകുമെന്നതിനോട് മുഹമ്മദ്‌(സ) അറബികളുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഖുറൈഷ് ഗോത്രത്തിലാണ് എന്നത് ക്രത്യമായി യോചിക്കുന്നു. ദൈവം കല്കി അവതാരിനെ ദൂതനായ മാലാഖ മുഖേന ഒരു ഗുഹയില്‍ വച്ച് പഠിപ്പിക്കുമെന്നു പറയുന്നത് മുഹമ്മദ്‌(സ)ക്ക് ജബ്രീല്‍ എന്ന മാലാഖ വഴി ഹിറാ ഗുഹയില്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം കല്കി അവതറിനു ഒരു വളരെ വേഗതയുള്ള വാഹനം നല്‍കുമെന്നും ലോകവും എഴാകാശവും സ
ഞ്ചരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞത്‌ (Bhagwat Puran Khand 12, Adhay 2, Shloka19-20)
മിഉരാജ് രാവില്‍ ബുരാഖ്‌ എന്ന വാഹനത്തില്‍ എഴാകാശം മുഹമ്മദ്‌(സ) സ
ഞ്ചരിച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം കല്കി അവതറിനു യുദ്ധത്തില്‍
ദൈവികമായ സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്(Kalki Puran Adhay 2, Shloka 7) ബദര്‍ യുദ്ധത്തില്‍ മാലാഖമാരുടെ സഹായം
മുഹമ്മദ്‌ (സ) നല്‍കിയത്‌ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വിവരണം, കല്കി അവതാര്‍ ജനിക്കുക മാസത്തിലെ 12ആം തിയ്യതി (Kalki Puran Adhay 2, Shloka 15)
ആകുമെന്നത് റബ്ബിയുല്‍ അവ്വല്‍ 12 ഹിജ്റി കലന്ടറില്‍ സത്യപ്പെടുത്തുന്നു. കല്കി അവതരിന്റെ തിരുശരീരത്തില്‍ നിന്ന് സുരഭിലമായ മണം ഉണ്ടാവുമെന്നതും മുഹമ്മദ്‌(സ)യുടെ ഗുണത്തെ ശരിവെക്കുന്നു. "സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവന്‍ 60090 ശത്രുക്കളിലേക്ക് സമാധാനതിന്റെ രാജകുമാരനും ഉള്‍ക്ര്ഷ്ടമായ കുതിര ഓട്ടക്കാരനും,നിത്യ വാഹനമായി ഒട്ടകവും, വാള്‍ പയറ്റ് കാരനുമാകുമെന്നു പറയുന്നത് [Atharvaveda book 20 Hymn 127 verses 1-13]
പണ്ഡിതനായ വേദപ്രകാഷ്‌ എല്ലാ ഹിന്ദു സുഹ്ര്ത്തുക്കളെയും ശ്രദ്ധ യുക്തിബോധത്തിലേക്ക് വരച് കാട്ടുന്നു, ഈ കാലത്ത്‌ കുതിരയും വാളും പോയി തോക്കും മിസൈലുകളും വന്നിരിക്കെ ഇനിയും കല്കിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തം ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.സത്യത്തില്‍ ഹിന്ദുവേദങ്ങളിലെ കല്കിയില്‍ ഹോളി ഖുര്‍ആന്‍ വിവരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ്‌ (സ) യുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരാളന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

------------------------------
"നാം വേദം നല്‍കിയിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക്‌ സ്വന്തം മക്കളെ അറിയാവുന്നത്‌ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ( മുഹമ്മദ്‌ നബിയെ ) അറിയാവുന്നതാണ്‌. തീര്‍ച്ചയായും അവരില്‍ ഒരു വിഭാഗം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ തന്നെ സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയാകുന്നു. "
(വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍: അല്‍ബഖറ 146)

 


27/03/2012 9:35pm

തീര്‍ച്ചയായും അവരില്‍ ഒരു വിഭാഗം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ തന്നെ സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയാകുന്നു. "


Comments are closed.

Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު) Copyright © 2009 Island Express, Agatti Island, Lakshadweep