ക്ഷദ്വീപ്‌ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക്‌ വിളിച്ച റഗുലര്‍ അധ്യാപക, അനധ്യാപ തസ്തികകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷിച്ച ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ ചെക്‌ലിസ്റ്റ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചെക്‌ലിസ്റ്റില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റായില്‍ തെറ്റുണ്ടെങ്കില്‍ 11/05/2012 5 മണിക്ക്‌ മുമ്പ്‌ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിനെ തെളിവ്‌ സഹിതം അറിയിക്കുക.

ചെക്‌ലിസ്റ്റ്‌ കിട്ടാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.

1. Physical Education Teacher

2. Nursery Trained Teacher
3. Post Graduate Teacher English
4. Junior Librarian (Disabled) List
5. Fisheries Teacher
6. Craft Instructor Teacher (Needle Work)
7. Coir Craft Teacher (Disabled)
8. Language Teacher Arabic
9. Post Graduate Teacher Arabic
 


Comments


Comments are closed.
  People now in Online

  _തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ഇ-മെയിലില്‍ ലഭിക്കാന്‍:

  Job Information:

  Enter your email address | നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയില്‍ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യൂ:

  ഇ-മെയിലിലേക്ക്‌ വരുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്താല്‍ ആക്റ്റിവാകുന്നതാണ്‌


  Subscribe to മറ്റു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തൊഴില്‍ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍: by Email

  Head Lines:


Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)