ഉത്തര സൂചിക :

1. അന്തമാന്‍ നിക്കോബാര്‍
2. തക്കാളി
3. മാങ്ങ
4. Portable document format
5. ബുര്‍ജ്‌ ഖലീഫ
6. ഇതൊന്നുമല്ല

ശരി ഉത്തരം അയച്ചവര്‍ :
ആരുമില്ല.

പങ്കെടുത്തവര്‍ :
1. Muneera AM
2. NISA BARI AGATTI
3. Khaja Muinuddeen Chisty R.M
Ramlath Manzil
Androth Island
4. Abid
SKVC Mens Hostel
Thrissur
5. Fathima Beevi.B.N
STD IX,GSSS,Kvt
6. SALIM MALIK  THRISSUR
7. Ayshommabi.p
ponnikkam house
kiltan island
8. Mukhbeel
chalakad"
10. Althaf mohammed
11. Thameema mol
d/o.irfana yusuf
k.c nivas
kilthan island
12.ABDUL GAFOOR K
KARAKUNNU HOUSE
AGATTI
13. Rizuwana Nazar
Moopanakkathiyoda
kiltan Island
14. Sadique.kiltan
15. THAHIRA BEEGUM B
BAMMEKAL (H)
AMINI
16. SALEEM MK
KALPANI
17. Thahira Kavaratti
18. Ahamed sameer
agatti island
19. Fathima
20. Rosina Sadique, Kandamkalam House kalpeni
21.NAZEEMA Agatti
22. Beebi Kalpeni"
23 Safiyulla P.K
chetlat island
24. Swathi C S
North Paravur
Ernakulam


 


Comments


Comments are closed.

Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)