ഉത്തരങ്ങള്‍ :
1. സിംഹം
2. 1963 (ഒഡീഷ്യയുടെ (പഴയ പേര്‌ ഒറീസ) സംസ്ഥാന പക്ഷി കൂടിയാണ്‌ മയില്‍.)
3. ആന (2010 ഒക്ടോബറിലാണ്‌ ഇന്ത്യ ഗവര്‍മെന്‍റ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌.
4. മാങ്ങ

മുഴുവനും ശരിയായവര്‍ :
1. NAZEEMA BEEGUM . AK
Mobile: 9895XXXXXX (Mobile No. We Not Published before Public)
AGATTI
2. IHSANUL HAQUE.P
PUTHIYANNAL HOUSE
KADMATH ISLAND
Mobile: 9400XXXXXX

---------------
പങ്കെടുത്തവര്‍ :
1. HALEELULLA.P, PUTHIYANNAL HOUSE, KADMATH ISLAND, 9400XXXXXX

2. Mukhbeel C., Chalakad, Agatti


3. Althaf mohammed


4. Aamir SBS, AMINI, 9400XXXXXX


5. ABDUL GAFOOR K, KARAKKUNNU HOUSE, AGATTI ISLAND, 9495XXXXXX

6. Salim Malik.EC, Ellachetta(H), AGATTI ISLAND, 8547XXXXXX

7. HAJARA EC, AGATTI ISLAND, 9496XXXXXX

8. Shamsheed Khan, Puthiya Puthiyara, Kadmath

9. Hajarabi PU, L.D Clerk Secretariat, Kavaratti

10. NISA BARI, Agatti

11. Fathima Beevi, D/o Ukkas P, Kavratti, 9495XXXXXX


Comments are closed.

Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)