ഉത്തരങ്ങള്‍ :
1. Akbar
2. Muhammad bin Tughluq
3. Tipu Sultan
4. Lakshmana Sena
5. Siraj-ud-daulah
6. Hiuen Tsang
7. Mahatma Gandhi
8. Mohammad bin Tughlaq
9. Gupta
10. Kandhar


വിജയികള്‍ (ഒരാള്‍):
1. Sharafunnisa P.I.
Puthiyaillam
Kalpeni Island
Mob: 94XXXXXXXX


പങ്കെടുത്തവര്‍ :
1. Hisham
Ayshanivas
kadmat
94XXXXXXXX


2. MUSTHAKEEM. TP
THEKKLAPURA
AGATTI
94XXXXXXXX


3. shahudheen A.P.
Amber Palli House
Agatti island
85XXXXXXXX


4. Sulaiman.N.P.
Narangapura
Agatti Island


5. NASEEBUDDEEN
BANDAMPALLI HOUSE
KAVARATTI
PH: 94XXXXXXXXComments are closed.

Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)